top of page
ואם נחרבנו ונחרב העולם עמנו על ידי שנאת חינם, נשוב להיבנות והעולם עמנו יבנה על ידי אהבת חי

קריאה נרגשת לאחדות ישראל

"ירושלים כעיר שחוברה לה יחדיו – עיר שמחברת ישראל זה לזה" [ירושלמי, בבא קמא, פ"ז, ה"ז]

כאבנו לשמוע על ההחלטה להחרים את ראש ממשלת ישראל מאירוע ההודיה ליום ירושלים בישיבת מרכז הרב.

לצערנו, מחלוקות פוליטיות, עמוקות ככל שתהיינה, גברו על ההתנהלות הממלכתית המתחייבת ביום קדוש זה בו אנו חוגגים את שיבתנו למקום המקדש ואיחודה של ירושלים, בירת ישראל, לנצח נצחים.

דרך החרמות והנידויים אינה דרכנו!

גם בשנים בהם עמדו בהנהגת המדינה אנשים הרחוקים עד מאוד מקיום תורה ומצוות  אשר קיבלו החלטות הכוללות ויתור על חלקים מארץ ישראל –גם אז הודנו לקב"ה וחגגנו כולנו כאחד את יום איחוד ירושלים מתוך ראיית הטוב והתמקדות במעשיהם הטובים.​​

אסור לנו שביום מיוחד זה סלעי ירושלים – אשר לא נתחלקה לשבטים- יהפכו לסלעי מחלוקת

אסור לנו שיום איחוד ירושלים יחוּלל על ידי פלגנות פוליטית.

אסור לנו שביום איחוד ירושלים נחזור על אותן חרמות אישיות בהן נפלנו בסעודת "קמצא ובר קמצא" ואשר בגללם  נחרבה העיר

חז"ל לימדונו שבנין ירושלים תלוי באחדות ישראל וכי לא חרבה ירושלים אלא בגלל שנאת חינם.
אין, אפוא, תיקון גדול יותר ליום זה מאשר להרבות באהבת חינם,
וכפי שהורנו הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצוק"ל (אורות הקודש, ג, שכד):
"ואם נחרבנו ונחרב העולם עמנו על ידי שנאת חינם, נשוב להיבנות והעולם עמנו יבנה על ידי אהבת חינם"

אנו קוראים לעוסקים במלאכה לפעול ולתקן את העיוות והתקלה החמורה שיצאו תחת ידם ולהזמין את ראש ממשלת ישראל, כפי שנהגתם בשנים האחרונות, ואף אישים אחרים הנושאים בתפקיד ממלכתי
(יושב ראש הכנסת, יושב ראש האופוזיציה)
ולחגוג את איחודה של העיר:
מתוך אחדות ישראל אמיתית; מתוך תפיסה ממלכתית;
ומתוך ראיית הטוב והמחבר (שהם הרוב והעיקר)
ולא מתוך ראיית המעט שמפריד.

חתימה  

חתימתך ותמיכתך נקלטה

bottom of page